2478 4421
خانه فروشی سه بسوه، نمره چپه دارای سه اطاق
Name   سخی راسخ Date   2017-09-13
Phone   0791756676 Province   Kabul
Region   ارزان قیمت
Price  90,000 $ Type  For Sale Category   Houses
حویلی فروشی واقع بلاک چهار ، چهاراهی ماموریت ارزان قیمت ( احمد شاه بابا مینه ) که دارای مشخصات ذیل میباشد :
سه بسوه، نمره چپه
دارای سه اطاق ، دوتشناب و اشپزخانه عصری تعمیر کانکریتی و دو اطاق نیمه پخته.
قباله شرعی
قیمت ۹۰ هزار دالر با جورامد
خریدار واقعی میتواند به شماره ۰۷۹۱۷۵۶۶۷۶ و ۰۷۹۴۵۰۰۵۵۳ ویا ۰۷۰۰۲۲۳۳۸۳ تماس بگیرند
2478 4421