411 8703
دو دربند حویلی فروشی هر یک دارای 5 اطاق 4 تشناب 2 آشپزخانه و تهکو مکمل
Name   jawad Date   2019-06-21
Phone   0786498585 Province   Kabul
Region   علاودین کوچه خلیفه صاحب
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  200,000 $ Type  For Sale Category   Houses
دو حویلی فروشی هر یک حویلی دارای ُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّ5 اطاق 4 تشناب 2 آشبزخانه و تهکوی مکمل مجموعا 10 اطاق 8 تشناب 4 آشبزخانه و 2 تهکوی میباشد
مساحت هر یک حویلی 140 متر مربع میباشد مجموعا 280 متر مربع است موقعت
علاودین کوچه خلیفه صاحب قیمت هر یک حویلی 100000 $ دالر میباشد
411 8703