783 6294
پمپ آب سویچ دار برقی با کاکرد آسان ودوام دار
Name   حمزه یونیک Date   2018-04-10
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   سرک چهارم کلوله پشته مارکیت سنترال ، ده افغانان آریانا مارکیت
  I have totally ( 108 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  400 AFN Type  For Sale Category   Others
پمپ سویچ دار برقی برای بوتل آب معدنی
با کارکرد عالی
حمزه یونیک الکترونیک
آدرس :سرک چهارم کلوله پشته مارکیت الکترونیکی سنترال ، ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل
برای معلومات و سفارش به شماره داده شده ذیل به تماس شوید
شماره های تماس : 0795991515، 0788991515
783 6294