3935 3818
ساخت بلند منزل معیاری برای شرکتهای ساختمانی به داوطلبی داده میشود
Name   Rashid Ahamd Date   2017-07-04
Phone   0786366704 Province   Kabul
Email  
Region   کابل افغانستان
Amtaa
Price   AFN Type  Information Category   Land
ساخت بلند منزل معیاری برای شرکتهای ساختمانی به داوطلبی داده میشود
3935 3818