4173 3580
رهایی از ضیاع وقت و مصرف ګزاف مریضان برای رفتن به ممالک خارجی
Name   شفاخانه میدانتا Date   2017-06-05
Phone   0789683517 Province   Kabul
Region   دهن نل باغ بالا مقابل سینما آریوب
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price   Free Type  Information Category   Health
محترما!

از آن جایکه همه ما در جریان هستیم هموطنان عزیز ما بنا بر نبود سهولت های لازم طبی در داخل کشور مجبور بودند برای درمان خویش با به دوش ګرفتن مصارف ګزاف مالی که در اکثر موارد ضیاع وقت نیز محسوب میشود به بیرون از کشور سفر نمایند، حالا که نام شفاخانه میدانتا در هند سر زبانهاست بنااً اکثر مریضان هموطن ما جهت تداوی خویش به این شفاخانه مراجعه نموده اند و مینمایند. ما با درک همین وضع نا هنجار و درخواست چندین مرتبه یی هموطنان خویش با تمام مساعی که در این راه به خرچ دادیم توانستیم نمایندګی رسمی شفاخانه میدانتای هند را در افغانستان به شکل کلینیک تیلی میدیسن یا تداوی از راه دور ( ویدیو کانفرانس ) ایجاد نمودیم،
بنااً از شما خواهشمندیم تا معلومات ضروریکه ذیلاً ذکر ګردیده و هموطنان ما باید در باره آن مطلع باشند، را به نشر رسانیده، تا که باشد هموطنان درد دیده کشور ما از مصارف ګزاف و ضیاع وقت رهایی یابند!
4173 3580