6068 3051
حویلی کرایی دومنزله دارای چهاراطاق
Name   میرویس Date   2017-04-04
Phone   0706310887 Province   Kabul
Region   کارته اریانا عقب قندهارمارکیت کوچه مکتب
Rent  32,000 AFN Type  For Rent Category   Tractors
حویلی کرایی دومنزله هرمنرل راه جدا گانانه منزل لول دارای چهاراطاق تهکو اشپرخانه تشناب ومنزل دوم دارای چهاراطاق اشپزخانه تشناپ ویک گراچ میباشد منزل اول 1700 افغانی منزل دوم 1500 جور امد دارد
6068 3051