5481 2581
دستگاه بلوک ترکی
Name   بشیر احمد Date   2017-02-19
Phone   0747989042 Province   Kabul
Region   سرک کابل بگرام
  I have totally ( 11 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  19,000 $ Type  For Sale Category   Construction Material
یک دستگاه بلوک ترکی با وسایل آن آماده به کار که ظرفیت تولید در صورت شرایط امکانات الی2500 بلوک روزانه تولید میکند بیدار واقعی به تماس شود.
5481 2581