5834 2229
ضرورت به 400 الی 500 خاده نل مستعمل حوازه به طول 3 و6 متره
Name   عزیزارحمن حسام Date   2017-01-17
Phone   0795257992 Province   Whole Afg
Region   ناحیه پنجم شهر کابل
Amtaa
Price   AFN Type  I Need Category   Construction Material
ضرورت به 400 الی 500 خاده نل مستعمل حوازه به طول 3 و6 متره دارم در هر ولایت که باشه میخرم
5834 2229