437 9604
شیشه پاکن برقی
Name   حمزه یونیک الیکترونیک Date   2017-01-31
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   ده افغانان منزل تحتانی داخل آریانا مارکیت،پهلوی مارکیت ابن سینا و مشعل
  I have totally ( 72 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  900 AFN Type  For Sale Category   Home Items
شیشه پاکن
توسط این آله میتوانید با بسیار آسانی شیشه های را پاک کنید.
با کیفیت عالی
برای معلومات بیشتر به شماره داده شده ذیل به تماس شوید
0795991515
437 9604