6027 2027
نل خوازه به قطر ۱.۵اینچ مستعمل
Name   عزیز الرحمن \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"ح Date   2016-12-30
Phone   0795257992 Province   Whole Afg
Region   کابل کمپنی
  I have totally ( 3 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price   AFN Type  I Need Category   Construction Material
به تعداد 400 خاده نل خوازه به ۱.۵ اینچ مستعمل ضرورت دارم.خاده های 3 متره و 6 متره
6027 2027