1141 2790
تخم جوشی برقی
Name   حمزه یونیک کیچن تولز Date   2017-02-27
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   ده افغانان منزل تحتانی داخل آریانا مارکیت،پهلوی مارکیت ابن سینا و مشعل
  I have totally ( 76 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  450 AFN Type  For Sale Category   Other Elects
تخم جوشی برقی 7 عدد تخم را هم زمان میتواند پخته نماید در حدود 5 دقیقه بسیار آسان
با بهترین کیفیت و مقامت عالی
برای معلومات و سفارش به شماره داده شده ذیل به تماس شوید
0795991515
0788991515
1141 2790