426 9615
ماشین موتر شویی برقی 80 وات
Name   حمزه یونیک الیکترونیک Date   2017-01-31
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   ده افغانان منزل تحتانی داخل آریانا مارکیت،پهلوی مارکیت ابن سینا و مشعل
  I have totally ( 72 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  1,600 AFN Type  For Sale Category   Other Elects
ماشین موتر شویی برقی 80 وات
با بهترین کیفیت
همرا با یک عدد برس موتر شویی برای کف زدن موتر . 8 متر پایپ و یک تفنکچه برای پاشدادن آب به دو شکل
برای معلومات بیشتر به شماره داده شده ذیل به تماس شوید.
426 9615