4999 1915
خدمات حج عمره به نازلترین قیمت
Name   هاشمی Date   2016-12-19
Phone   0744670000 Province   Kabul
Company   شرکت سیاحتی و توریستی ‌‌‌بی ای ایچ
Region   کارته چهار کابل افغانستان
Amtaa
Price  900 $ Type  For Sale Category   Travel
حج عمره :
1- دارای پاسپورت که میعاد ان ختم نه گردیده باشد.
2- سن شان باید از 40 سال کم نباشد ، اگر باشد باید مربوط فامیل باشد و نکاح نامه خط داشته باشند.
3- دو قطه عکس 5*3 کاپی تذکره.
4- اخذ ویزه ، تکت دو طرفه و امکانات بدوباش را به عهده دارد. خرچ و خوراک مربوط مسافر میباشد.
5- قیمت فی نفر 900 دالر امریکایی میباشد.
برای معلومات بیشتر لطفا به این شماره به تماس شوید. 0744670000
4999 1915