5053 1865
خدمات حج عمره
Name   فصل ها Date   2016-12-15
Phone   0784525529 Province   Kabul
Email  
Company   شرکت سیاحتی فصل ها
Region   دوکان 1-2, جلالی مارکیت, انحصارات قوای مرکز
Amtaa
Price  850 $ Type  For Sale Category   Travel
خدمات حج عمره شامل:
* اخذ ویزه
* تکت رفت و برگشت
* محل بود و باش نزدیک به حرم شریف
* ترانسپورت 24 ساعته
5053 1865