224 6351
سیب پوست کن دستی با سیب کت کن
Name   حمزه یونیک الیکترونیک Date   2018-04-09
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   ده افغانان منزل تحتانی داخل آریانا مارکیت،پهلوی مارکیت ابن سینا و مشعل
  I have totally ( 61 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  350 AFN Type  For Sale Category   Home Items
سیب پوست کن دستی همرا با یک سیب کت کن
با مقامت و کیفیت عالی در پنج ثانیه با راحتی میتوانید یک دانه سیب را پوست کنید.
حمزه یونیک الیکترونیک
آدرس اول : ⬅️ شهرنو چهاراهی انصاری سرک چهارم کلوله پشته مارکیت الکترونیکی سنترال
آدرس دوم : ⬅️ ده افغانان داخل آریانا مارکیت مقابل قومندانی امنیه کابل
شماره های تماس : 0788991515 ، 0795991515
224 6351