1047 5073
سیب پوست کن دستی با سیب کت کن
Name   حمزه یونیک الیکترونیک Date   2017-11-08
Phone   0795991515 Province   Kabul
Region   ده افغانان منزل تحتانی داخل آریانا مارکیت،پهلوی مارکیت ابن سینا و مشعل
  I have totally ( 63 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  350 AFN Type  For Sale Category   Home Items
سیب پوست کن دستی همرا با یک سیب کت کن
با مقامت و کیفیت عالی در پنج ثانیه با راحتی میتوانید یک دانه سیب را پوست کنید.
برای معلومات بیشتر به شماره داده شده ذیل تماس شوید.
برای معلومات بیشتر به شماره داده شده ذیل به تماس شوید
0795991515
0788991515
1047 5073