5940 1687
دیتابیس مالی مکاتب خصوصی
Name   فرشاد \\\" بهادری\\\" Date   2016-12-03
Phone   0782996857 Province   Kabul
Email  
Amtaa
Price  5,000 AFN Type  For Sale Category   Softwares
این دیتابیس شامل امکانات ذیل میباشد :
ثبت شاگردان جدید
ثبت شاگردان موجود
ثبت فیس هر شاگرد در پروفایل مربوطه
گزارش صنف وار از فیس شاگردان
گزارش فیس بل برای شاگردان هر صنوف
ایجاد کارت امتحان بصورت اتوماتیک
گزارش پروفایل هر شاگرد
و امکانات بیشتر
5940 1687