5435 1464
5 سیت کوچ چوکات نیکلی
Name   روح الله Date   2016-11-16
Phone   0729002400 Province   Kabul
Email  
Company   NA
Region   Kart-e-3, Kabul
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  70,000 AFN Type  For Sale Category   Furniture
5 سیت کوچ چوکات نیکلی- دفتر، شش ماه استفاده شده به قیمت مناسب، با جور آمد به فروش می رسد.
5435 1464