640 5127
یک دربند حویلی فروشی دارای چهار اتاق، دو تشناب و یک آشپزخانه، تهکو
Name   Mohammad Haseeb Noori Date   2017-11-13
Province   Kabul
Email  
Region   پل هوایی سرک چهل متره کوتل خیرخانه شهرک صلح کوچه 26 مسجد جامع حضرت علی
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  33,000 $ Type  For Sale Category   Houses
یک دربند حویلی فروشی به مساحت دو بسوه زمین (200) متر مربع، دارای چهار اتاق، دو تشناب، یک آشپزخانه، نیمه تهکوه، راه زینه به منزل دوم، گراژ برای پارک کردن موتر، برق دولتی، نل آب بام آن ایزوگام، تعمیر یادشده گادری بوده و به میلغ 33000 دالر به فروش می رسد.
640 5127