5707 1184
دفتر کرایه سه اتاقه با تمام وسایل آن جدید و مدرن
Name   Rasikh Date   2016-10-28
Phone   0744249468 Province   Kabul
Region   چاراهی تایمنی نزدیک هوتل بینظیر
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Rent  500 $ Type  For Rent Category   Office App
دوستان که علاقمند استند میتوانند از نزدیک باز دید کنند.
5707 1184