7059 568
گرگ اصلی روسی تعلیمی
Name   فرهاد Date   2016-09-17
Phone   0775236154 Province   Kabul
Region   ناحیه سیزده
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  30,000 AFN Type  For Sale Category   Animals
گرگ اصلی روسی تعلیمی نگهبان کاملا حساس همراه با بیگانه ها
7059 568