771 4667
ماشین آش دستی بسیار آسان
Name   حمزه یونیک Date   2017-09-26
Phone   0795991515 Province   Kabul
Company   Hamza Unique Electronics
Region   ده افغانان آریانا مارکیت منزل تحتانی، جوار مارکیت ابن سینا
  I have totally ( 67 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  599 AFN Type  For Sale Category   Home Items
ماشین آش دستی بسیار آسان و ساده ، میتوانید بدون ضیاع وقت آش را آماده ساخته و نوش جان کنید با 5 قسم شیپ که شامل آن میباشد و همچنان میتوانید آب لیمو و یا میوه های نرم را هم بکشید.
برای سفارش عمده و پرچون به تماس شوید.

ده افغانان آریانا مارکیت منزل تحتانی، جوار مارکیت ابن سینا
0795991515
0788991515
771 4667