9649 5
به یک نمره زمین ۳،۷۵ بسوه درشهرک ملا عزت واقع قرغه ضرورت دارم
Name   نفیب الله Date   2016-08-02
Phone   0787310532 Province   Kabul
Region   Kabul - Qargha
Price  16,000 $ Type  I Need Category   Land
خریدار یک نمره زمین درشهرک ملا عزت واقع قرغه کابل با خصوصیات ذیل:
موقعیت نمره: بلاک ۲ نمرۀ راسته کوچه های ۱۱،۱۲،۱۳ ویا۱۴
مساحت زمین: ۳،۷۵ بسوه
قیمت: از ۱۶۰۰۰ الی ۱۸۰۰۰ دالر
بنده با خصوصیات متذکره خریدار یک نمره زمین هستم افراد واشخاصیکه چنین زمینی فروشی داشته باشند به شمارۀ داده شده در تماس شوند.
9649 5