7915 2
یک دربند حویلی دارای دومنزل یک منزل تهکوی ویک منزل اول دارای شش اتاق ودوصالون
Name   Abdul ghafoor Date   2016-08-02
Phone   0777189393 Province   Balkh
Email  
Company   privit
Region   پروژه خالد بن ولید کوچه مسجد احمد شاه مسعود نزد
  I have totally ( 3 ) advertisements. Click here to see all of them.
Price  90,000 $ Type  For Sale Category   Houses
یک دربند حویلی واقع قسمت اول خالد بن ولید کوچه مسجد احمد شاه مسعود نزدیک پارک دارای دومنزل یک منزل تهکوی ویک منزل اول دارای شش اتاق ودوسالون بزرگ سه چهار تشناب عصری ودواشپز خانه ومساحت450 متر مربع 0777189393
7915 2