4141 5898
زمین فروشی دو جریب زمین که مساحت 40 بسوه
Name   محمد ولی Date   2016-05-23
Phone   0791270022 Province   Kabul
Region   للندر- ولسوالی چهارآسیاب
Price  30,000 $ Type  For Sale Category   Land
دو جریب زمین که مساحت 40 بسوه را احتوا میکند واقع قریه للندر -ولسوالی چهارآسیاب بوده وآماده فروش عاجل میباشد. از خریداران واقعی خواهش میشود که به شماره تماس که در بالا ذکر شده به تماس شود.
4141 5898