4156 5893
یک نمره زمین به مساحت سه بسوه نمره در شهرک ملا عزت
Name   سمیع الله Date   2016-05-23
Phone   0700802731 Province   Kabul
Company   شهرک ملا عزت واقع قرغه
Region   شهرک ملا عزت واقع قرغه
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Price  13,000 $ Type  For Sale Category   Land
یک نمره زمین به مساحت سه بسوه در شهرک ملا عزت واقع قرغه

نمره راسته سرک 18 آفتاب روخ در نفش نیاز به پول دارم .
در حدود ۱۰۰۰ دالر جورآمد دارد. ۰۷۰۰۸۰۲۷۳۱- ۰۷۷۴۴۰۲۳۵۸
4156 5893