3785 5906
خانه فروشی کانکریتی دوازده اتاقه سه منزله سه تشناب دو اشپزخانه دوصد مت
Name   فدامحمد Date   2016-05-23
Phone   0775416066 Province   Kabul
Region   ارزان قیمت ناحیه دوازده بلاک نهم کوچه چهرم پهلوی سرک شصت متره
  I have totally ( 5 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  130,000 $ Type  For Sale Category   Houses
خانه فروشی کانکریتی دوازده اتاقه سه منزله سه تشناب دو اشپزخانه دوصد متر مربع تخت بام ګاراچ موتر قباله شرعی نمره دولتی کوچه چهارم بلاک نهم. نزدیک سرک شصت متره بعد از مارکیت خانه سوم از نوش. کوچه حویلی سرسبز هم چنان میتوانید به نمبر0785202020 مسج کنید
3785 5906