4172 5867
سیمکارت های کم مصرف جوش اتصالات برای فروش
Name   sifatullah Date   2016-05-23
Phone   0783437590 Province   Kabul
Region   کوته سنگی
  I have totally ( 35 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  2,500 AFN Type  For Sale Category   Telephones
سیمکارت اتصالات جوش جوره یی
از اتصالات به اتصالات فی دقه یک افغانی حساب به 15 ثانیه صورت میگیرد یعنی یک ثانیه 15 پول 0.15
از اتصالات به شبکه های دیگر فی دقه 2 افغانی یعنی 15 ثانیه0.50 صورت میگردد.
8 جی بی انترنت در بدل 499 افغانی
در بین سیمکارت جوره یی ماهانه در بدل 75 افغانی 5000 دقیقه رایگان
خاص کر برای نامزادان خوب است وکی که انترنت استفاده میکند بسیار مفید است.
4172 5867