2735 6956
نمرات فروشی در بهترین موقعیت کابل جدید
Name   علی عمر Date   2016-07-29
Phone   0794684368 Province   Kabul
Region   ده سبز ( پارسل 2.2 فاز 1 کابل جدید )
Price  12,000 $ Type  For Sale Category   Land
چهار نمره رهایشی که موقعیت و قیمت هر یک :
چهار بسوه سر نبش دو جهت خانه و دو جهت سرک نزدیک مارکیت شهری کلنیک مکتب کودکستان قیمت 12000 دالر
چهار بسوه نمره سوم سه جهت خانه و یک جهت سرک نزدیک به سرک کابل بگرام مسجد و مارکیت شهری قیمت 10000
سه و نیم بسوه سر نبش سه جهت سرک و یک جهت خانه روبروی پارک شهری لب سرک عمومی نزدیک چوک نزدیک ایستگاه موتر ها قیمت 14000
سه بسوه نمره سوم دو جهت خانه و دو جهت سرک روبروی پارک شهری لب سرک عمومی نزدیک چوک نزدیک ایستگاه موتر ها قیمت 10000

نوت : قیمت ها فی نمره میباشد و تنها یکی از آنها به فروش میرسد هر کدام را که شما بخرید
2735 6956