3866 5875
به یک آپارتمان کرایی 3 اطاقه ضرورت دارم
Name   محمد Date   2016-05-22
Phone   0794355200 Province   Kabul
Region   شهرک آریا و یا هم بلاک های سلیم کاروان واقع تایمنی
Rent  13,000 AFN Type  For Rent Category   Apartments
یک باب اپارتمان کرایی 3 اطاقه بطور عاجل ضرورت دارم
3866 5875