3847 5844
خانه فروشی کانکریتی دوازده اتاقه سه منزله سه تشناب دو اشپزخانه
Name   فدامحمد Date   2016-05-20
Phone   0707817055 Province   Kabul
Region   ارزان قیمت ناحیه دوازده بلاک نهم کوچه چهارم پهلوی سرک شصت متره
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  140,000 $ Type  For Sale Category   Houses
خانه فروشی کانکریتی دوازده اتاقه سه منزله سه تشناب دو اشپزخانه دوصد متر مربع تخت بام ګاراچ موتر قباله شرعی نمره دولتی کوچه چهارم بلاک نهم. نزدیک سرک شصت متره بعد از مارکیت خانه سوم از نوش. کوچه حویلی سرسبز هم چنان میتوانید بنمبر0785202020 مسج کنید
3847 5844