4200 5825
نمرات رهایشی در ابعاد ۱۶×۱۶به مساحت ۲۵۶متر مربع
Name   غلام حضرت Date   2016-05-19
Phone   0744512701 Province   Ghazni
Company   رهنمای معاملات اعتماد مقصودیان
Region   نواباد های بکاول
Amtaa
Price  3,500 $ Type  For Sale Category   Land
نمرات فروشی فوق بابهترین موقعیت درجوار ماموریت سمت دهم حوزه اول امنیتی بالای زمین های زراعتی باقباله شرعی وقمت های مناسب روز به فروش رسانیده میشود
4200 5825