4256 5793
قالب كاري و سيم توي به شكل مسلكي و كيفت عالي
Name   مشعل Date   2016-05-18
Phone   0783603389 Province   Kabul
Region   قالب كاري و سيم توي تعميرات
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price   AFN Type  Information Category   Construction Material
هر نوع قالب كاري و سيم توي ساختمان هاي شما با كار عالي و با سرعت و إمكانات وسیع در خدمت شما هستيم. ضرورت مندان ميتواند به شماره داده شده ذیل تماس بیگیرد از سرويس عالي و وسیع ما برخوردار گردد
4256 5793