4244 5795
د خرڅ او کرایی دپاره ۴ اتاقه اپارتمانونه
Name   امید شاه Date   2016-05-18
Phone   0703535977 Province   Kabul
Region   خوشحال خان مینه مرکز تعلیمی پنځمه حوزه د افشار بازار ته نږدی
Amtaa
Rent  22,000 AFN Type  For Rent Category   Apartments
هر اپارتمان ۴ اتاقه ۱صالون ۲ تشنابه ۱ اشبزخانه۱ مهمان خانه چی تشناب او لاره یی جلا د تول په عصری ډول جوړ سوی چی خپل مستقل برق اوبه او پارکینګ لری
4244 5795