4171 5873
شماره های تن تاپ سلام
Name   امرالله Date   2016-05-23
Phone   0744496925 Province   Kabul
Email  
Company   امرالله سیم کارت فروشی
Region   کابل
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Price   AFN Type  For Sale Category   Telephones
شماره های سلام
1: 0748996644
2: 0748996655
3: 0748996677
4: 0748996688

شماره های ذیل بطور قانونی بفروش میرسد اشخاصیکه خریدار هستند لطف نموده یک قطعه عکس و کاپی تذکره را با خود داشته باشند
برای معلومات مزید لطف نموده به شماره ذیل تماس حاصل نمایند !
شماره تماس : 0744496925
4171 5873