4269 5780
ضرورت به یک باب خانه فروشی
Name   حسیب الله Date   2016-05-17
Phone   786131311 Province   Kabul
Email  
Region   ناحیه 6 یا 7
Price  1,500,000 AFN Type  I Need Category   Houses
یک خانه ضرورت دارم که زمینش از سه بسوه کم نباشه و یا حداقل 2.5 بسوه باشه. خانیش مهم نیس خامه یعنی تخریبی باشه کسانیکه دارند به شماره 0786131311 تماس بگیرند.قیمتش از 15 لک افغانی زیاد نباشد.
4269 5780