4264 5777
ضرورت به یک خانه به قیمت مناسب افغانی -1000000 الی 700،000
Name   ذبیح الله Date   2016-05-17
Phone   0700706260 Province   Kabul
Region   باغ بالا یا بادام باغ باشد
Price  700,000 AFN Type  I Need Category   Houses
دوستان و یا اشخاصیکه خانه فروشی به قیمت مناسب در موقیعت ذکر شده داشته باشند لطفآ پیام بگذارند.
برای معلومات بیشتر به شماره داده شده ذیل به تماس شوید.
4264 5777