3909 5782
خانه فروشی ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 185 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
Name   هاشمی Date   2016-05-16
Phone   0799367813 Province   Kabul
Region   سناتوریم کوچه آنتن روبروی وزارت آب و برق
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  70,000 $ Type  For Sale Category   Houses
خانه فروشی به مساحت 185 مترمربع دارار چهار اطاق بزرګ یک اطاقک خورد در تخت بام یک تهکو بزرګ. دو اطاق بزرګ دز منزل اول همرا با یک آشپزخانه و یک تشناب عصری با تمام سهولیات از قبیل الماری بایلر و غیره دو اطاق در منزل دوم به عین شکل یعنی با یک آشپزخانه و یک تشناب عصری . تخت بام خیلی وسیع ایزګام و کاشی کاری شده با یک اطاقک خورد.
تمام اطاق های خانه افتاب رخ است حتی تهکو نیز آفتاب دارد که ازصبح الی دیګر دارای افتاب میباشد. روی حویلی کاملا کاشی کاری شده و تعمیر مذکور کاملا پخته و اساسی ساخته شده است.
اندازه اطاق ها : دو اطاق 3.5 در 6 متر و دو اطاق دیګر آن 3.3 در 5 متر و یک اطاق خورد به اندازه 2 در 3 متر
فاصله خانه از سرک عمومی صرف 5 الی 6 دقیقه پیاده میباشد کوچه موتر رو است و کار بالا آن عملا جریان دارد به زودترین فرصت کانکریت میشود.
سند خانه عرفی میباشد قراریکه در منطقه مذکور تمام خانه ها دارای قباله عرفی میباشند
خانه دارای چاه آب میباشد آب خیلی خوب و شیرین برق دولتی با میتر مستقل دیجیتل و ګنجایش دو موتر را در عین زمان دارد. قیمت 70000 دالر با کمی جوآمد .
3909 5782