4287 5762
ﭘﺮﺩﻩ و ﺗﻮﺷﻚ ﻓﺮﻭﺷﻲ ﺑﺮاﻱ ﺧﺎﻧﻪ
Name   فياض Date   2016-05-15
Phone   0784803571 Province   Kabul
Region   كارته سه
  I have totally ( 5 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Price  4,700 AFN Type  For Sale Category   Home Items
پرده خانه با پرده يك دروازه در مجموع 20 متر تكه و جالي ان ميباشد با كيفيت عالي و رنگ مرغوب....وهمچنان داراي ٦توشك و٨ بالشت ميباشد.....
4287 5762