4270 5766
یک دربند حویلی به مساحت ۳۶۰ متر مربع
Name   داکتر نقشبندی Date   2016-05-15
Phone   0093794478568 Province   Kabul
Region   خیر خانه سرک حوزه یازده پولیس
Price  155,000 $ Type  For Sale Category   Houses
یک دربند حویلی به مساحت ۳۶۰ متر مربع ساخت سابقه دارا آب و برق خانه چهارم از سرک عمومی که دارای قباله شرعی میباشد به فروش میرسد.
4270 5766