3926 5765
ضرورت به یک قطعه زمين كرايي
Name   مجيب الرحمن Date   2016-05-15
Phone   0766661989 Province   Kabul
Region   مركز شهر باشد
Price   Type  I Need Category   Land
زمين كرأيي ضرورت داريم داراي مشخصات ذيل
• حد اوسط عرض ٢٥سانتي متر
• ٥٠سانتي متر
•موقعيت مركز شهر باشد
• نزديك سرك عمومي باشد
برای معلومات بیشتر به شماره داده شده ذیل به تماس شوید.
3926 5765