4297 5742
ه یک باب آپارتمان سه و یا چهار اتاقه با کرایه ماهانه در حدود 250 دالر ضرورت
Name   مصطفی Date   2016-05-14
Phone   0704070271 Province   Kabul
Region   کارته چهار و دار الامان
Rent  250 $ Type  For Rent Category   Apartments
به یک باب آپارتمان سه و یا چهار اتاقه با کرایه ماهانه در حدود 250 دالر ضرورت است، اشخاص دارنده چنین آپارتمان در ساحه کارته چهار و یا سرک دارالامان با شماره مذکور در تماس شوند.
4297 5742