4309 5735
یک مرکز آموزشی برای فروش واقع کارته مامورین فضای آرام و سر سبز
Name   رشاد Date   2016-05-14
Phone   0789298929 Province   Kabul
Region   کارته مامورین
Price  300,000 AFN Type  For Sale Category   Education
یک مرکز آموزشی واقع کارته مامورین فروشی
فضای آرام و سر سبز
داشتن صنف های منظم با Lcd
دفتر مجهز
سایر نیازمندی های کورس داری
قیمت 300000 افغانی با داشتن بیشتر از 200 شاگرد در بخش های مختلف
4309 5735