3904 5804
يك نمره زمين دارای چهار دیواری خامه به مساحت ٣ و نيم بسوه
Name   نجیم Date   2016-05-18
Phone   0744038021 Province   Kabul
Email  
Region   كابل عقب پارلمان جديد
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  1,925,000 AFN Type  For Sale Category   Land
مساحت زمين سه و نيم بسوه ميباشد، داراي قباله عروفي، چهارديواي خامه، عقب پارلمان جديد واقع دارالمان
قيمت في بسوه: ٥٥٠٠٠ با جور امد
براي معلومات بيشتر به شماره تماس ٠٧٤٤٠٣٨٠٢١ و ٠٧٩١٨٢١٩٢١
به تماس شويد
3904 5804