4323 5702
ضرورت به یک خدمتکار از طبقه اناث دارم
Name   حامد Date   2016-05-11
Phone   0798880068 Province   Kabul
Region   سرک شورا دارالامان
  I have totally ( 4 ) advertisements. Click here to see all of them.
Price   AFN Type  I Need Category   Others
خدمتکار مذکور کارهای ذیل را باید انخام دهد

1. هفته ای یک مرتبه کالا شویی
2. روزنه پخته کردن دیگ
3. و دیگر کارهای خانه
4323 5702