4365 5684
يك دربند چهار ديواري 300 متر مربع
Name   مجيب الرحمن Date   2016-05-11
Phone   0775000001 Province   Kabul
Region   شهرك قلعه زمان خان
  I have totally ( 2 ) advertisements. Click here to see all of them.
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price  45,000 $ Type  For Sale Category   Land
يك دربند چهار ديواري 300 متر مربع نمره زمين با پلان شهرداري كابل نمره چپه 300 متر دور از سرك چهل متره عمومي.
4365 5684