3356 3558
جوس های فروتیس هسپانیوی به کیفیت هسپانیا برای اولین بار در افغانستان
Name   محمود Date   2017-06-01
Phone   0700371215 Province   Kabul
Company   شرکت امان محمود لمتید
Region   Taj Mahal ,Tora Baz Khan square, Shahr E Naw Kabul
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Price   Unspecified price Type  For Sale Category   Others
https://www.facebook.com/Aman-Mahmood-LTD-شرکت-امان-محمود-لمتید-852266161560754
جوس های فروتیس هسپانیوی به کیفیت اصلی از کشور هسپانیا با کوالتی نمر 1 و اعلی و بدون بوره و یا شکر یعنی با طعم های متفاوت خودی میوه برای اولین بار در افغانستان از طرف شرکت امان محمود لمتید وارد گردیده به قیمت مناسب عمده و پروچون به فروش میرسد و نمایندگی نیز پذیرفته میشود.
برای معلومات بیشتر بالای لینگ پیچ شرکت امان محمود لمیتد کلیک نماید و یا به شماره 0700371215 به تماس شوید.گرانو هیوادوالو د امان محمود شرکت د اسپانیا هیواد سخه په اروپایی کوالتی 1 لیتره بی شکری د میوی جوسان افغانستان ته را وارد کړی دی او خپلو هیواد والو ته یی په ارزانه قیمت وړاندی کوی.
آدرس :کندهار عزت قدرت تجارتی مارکیټ نوی سرک شاه جامع ته نژدی. دتماس شمیره 0706296072
آدرس: کابل شهرنو دطره باز خان سلور لاری. دتماس شمیره. 0700371215
3356 3558