4360 5681
یک نمره زمین 3 بسوه دارای اسناد پاک شهرک نجات مینه بوستان کابل
Name   ولی خان Date   2016-05-10
Phone   0781906098 Province   Kabul
Email  
Region   کوتل خیرخانه سرک بوستان کابل ناحیه 17
Price  22,000 $ Type  For Sale Category   Land
عاجل فروشی- دارای سپل های کانکریتی و تهکوی کنده شده برای معلومات بیشتر به شماره داده شده به تماس شوید.
4360 5681