4001 5690
مهاجرت به کانادا به شكل كاملأ قانوني
Name   عبدالقادر Date   2016-05-10
Phone   0782061322 Province   Whole Afg
Region   Ahamd shah mena
Amtaa
Price  15,000 $ Type  Information Category   Travel
مهاجرت به کانادا به شكل كاملأ قانوني
متقاضي بايد بين سن ١٤ الي ٣٥ سال باشد
اسناد ضروري: استيتمنت بانك - آخرين سند تحصيلي - پاسپورت
ويزه در مدت ٢ ماه با كمتر از آن اخذ ميگردد.
پول پيشكي اخذ نميگردد، و مبلغ ١٥٠٠٠ دالر بعد از اخذ ويزه اخذ ميگردد.
قيمت ذكر شده همراه با تكت ميباشد.
براي معلومات بيشتر به شماره هاي ذيل به تماس شويد.
٠٧٨٢٠٦١٣٢٢
٠٧٩١٨٢١٩٢١
4001 5690