4248 5801
یک باب اپارتمان چهار اطاقه کرایی در منزل ششم دارای لفت ُ آب ُ برق ُ سه تشناب
Name   هاشمی Date   2016-05-18
Phone   0707186119 Province   Kabul
Email  
Company   قصر انار کابل
Region   ګذشته از سه راهی علاو الدین بلند منزل قصر انار
Rent  450 $ Type  For Rent Category   Apartments
به کرایه داده میشود قرار داد یکساله کرایه ماهوار 450 دالر امریکایی پیش پرداخت چهار ماهه
4248 5801