0 10415
خانه کرایی دارای چهار اطاق عصری
Name   khalid Date   Today
Phone   0792826014 Province   Kabul
Region   بگرامی
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Amtaa
Rent  12,000 AFN Type  For Rent Category   Houses
یک در بند خانه کرایی دارای مشخصات ذیل
چهار اطاق عصری
سه تشناب
یک آشپزخانه
گراچ که گنجایش 5 موتر را دارد
دارای آب و برق
کرایه ماهانه آن 12000 افغانی
0792826014-0786865669
0 10415